Algemene voorwaarden

Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatiepernis.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van Taxatie Pernis gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.
Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Aanvraagformulier: Het (online) formulier waarmee opdrachtgever via www.taxatiepernis.nl een taxatieopdracht kan verstrekken en waarmee door het invullen en versturen daarvan direct een overeenkomst tot stand komt met Taxatie Pernis.

1.2 Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.3 Dienst: De dienstverlening die volgt uit de overeenkomst waarbij Taxatie Pernis de door opdrachtgever op www.taxatiepernis.nl verstrekte taxatieopdracht door een van zijn aangesloten taxateurs laat verzorgen.

1.4 Opdrachtgever: De wederpartij van Taxatie Pernis ofwel de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Taxatie Pernis een overeenkomst sluit dan wel de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst of diensten van Taxatie Pernis via www.taxatiepernis.nl.

1.5 Opdracht tot taxatie: De opdracht van opdrachtgever aan Taxatie Pernis via het online aanvraagformulier op www.taxatiepernis.nl of telefonisch om een taxatie uit te voeren en waarmee direct een overeenkomst tot stand komt. Is gelijk aan een taxatieopdracht.

1.6 Tarief: De vergoeding van opdrachtgever aan taxateur voor de in de overeenkomst met Taxatie Pernis afgesproken dienst.

1.7 Taxateur: Een bij de NVM, VBO of Vastgoedpro aangesloten taxateur dan wel het bedrijf van een bij de NVM, VBO of Vastgoedpro aangesloten taxateur die bij Taxatie Pernis is aangesloten, doch daarvan onafhankelijk is, en door Taxatie Vlaardingen wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.

1.8 Taxatie: Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een waardeoordeel daarover aan opdrachtgever op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een rapport hierover. Tenzij anders is afgesproken geschiedt de taxatie volgens de geldende versie van het taxatierapport financiering woonruimte dat is vastgesteld door de representatieve organisaties in de branche. Een taxatie dient door een makelaar in persoon te worden verricht. Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van opdrachtgever, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, een oordeel over de waarde onder vermelding van de soort daarvan, bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het taxatierapport is geen bouwkundig rapport.

1.9 www.taxatiepernis.nl: De website eigendom van Taxatie Pernis.

1.10 Taxatie Pernis: Een van de handelsnamen van de onderneming ‘Makelaarsgroep Holland’, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.11 Taxatieopdracht: De opdracht van opdrachtgever aan Taxatie Pernis via het online aanvraagformulier op www.taxatiepernis.nl of telefonisch om een taxatie uit te voeren en waarmee direct een overeenkomst tot stand komt. Is gelijk aan een Opdracht tot taxatie.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten evenals op al het andere gebruik van de diensten van Taxatie Pernis en www.taxatiepernis.nl.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, via elektronische weg of via www.taxatiepernis.nl tussen Taxatie Pernis, gebruikers van www.taxatiepernis.nl of (potentiële) opdrachtgevers zijn overeengekomen.

2.3 Algemene voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers van Taxatie Pernis of gebruikers van www.taxatiepernis.nl zijn niet toepasselijk – ook niet naast deze onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid wordt door Taxatie Pernis hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Taxatie Pernis en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten en gebruik van diensten nadien.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Opdracht tot taxatie (Aanvraagformulier) en/of deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Opdracht tot taxatie (Aanvraagformulier) en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Taxatie Pernis zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.6 Taxatie Pernis is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten aan een ander met inbegrip van de betreffende taxateur over te dragen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat opdrachtgever hiermee akkoord.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand direct op het moment dat opdrachtgever via www.taxatiepernis.nl online het door hem of haar ingevulde aanvraagformulier verstuurt en daarmee opdracht tot taxatie verstrekt. Opdrachtgever ontvangt van Taxatie Pernis via e-mail een bevestiging van deze overeenkomst.

3.2 Taxatie Pernis en/of een van de aangesloten taxateurs is te allen tijde gerechtigd een taxatieopdracht/overeenkomst te weigeren, zonder daarbij gebonden te zijn haar redenen te vermelden.

 

Artikel 4. Beëindiging overeenkomst

4.1 De overeenkomst is door opdrachtgever kosteloos te beëindigen/annuleren tot het moment dat de taxateur de woning daadwerkelijk heeft opgenomen.

4.2 Na opname van de woning brengt de taxateur het volle tarief in rekening gebracht.

4.3 Voor het annuleren van de overeenkomst moet de opdrachtgever een tweetal eenvoudige handelingen uitvoeren:

  1. Opdrachtgever geeft zo snel mogelijk de annulering telefonisch door aan de taxateur.
  2. Vervolgens dient opdrachtgever zo snel mogelijk de annulering telefonisch door te geven aan Taxatie Pernis.

 

Artikel 5. Dienstverlening en uitvoeringswijze

5.1 Op de website www.taxatiepernis.nl probeert Taxatie Pernis de vraag en het aanbod van taxaties van woonruimte tot elkaar te brengen. Taxatie Pernis heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering, inhoud en gevolgen van de taxaties en taxatierapporten.

5.2 Taxatie Pernis verstrekt de opdracht tot taxatie aan een van de bij Taxatie Pernis aangesloten doch daarvan onafhankelijke taxateurs. De verantwoordelijkheid voor de taxatie of waardebepaling, het daaruit voortvloeiende rapport en al hetgeen daarmee verband houdt berust uitsluitend bij de uitvoerende taxateur.

5.3 Op de taxaties en taxatierapporten zijn de algemene voorwaarden van de NVM, VBO of Vastgoedpro van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de NVM, VBO of Vastgoedpro prevaleren eerstgenoemde bepalingen.

5.4 De taxatierapporten worden door de taxateurs digitaal verstrekt.

 

Artikel 6. Tarieven

6.1 Taxatietarief all-in taxatie bedraagt € 225,- inclusief 21% BTW.

6.2 Taxatietarief NWWI taxatie (gevalideerde taxatie) bedraagt € 299,- inclusief 21% BTW.

6.3 De in artikel 6.1 en 6.2 genoemde tarieven voor de taxatie zijn inclusief het opvragen van een kadastraal uittreksel, een kadastrale kaart, kosten voor eventueel op te vragen bestemmingsplan, informatie over de bodemgesteldheid, eigendomsbewijs, splitsingsakte, enzovoort.

6.4 Het tarief wordt in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken echter een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld gezien de ligging ten opzichte van elkaar, dan worden zij voor tariefberekening toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaak.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur te betalen op het op de factuur vermelde rekeningnummer van de door Taxatie Pernis gekozen taxateur.